سندهای یافت شده ۱
...پرونده اتهامی آقای اکبر نام خانوادگی تقی زاده ...پست سازمانی رئیس پست استان خلخال ....سابقه کار ٣٠ سال ...محل کار آذربایجان شرقی ...