سندهای یافت شده ۳
کلیه کسانیکه در ارتباط با فرقه ضاله بهائیت از کار در وزارت نفت منطقه اهواز – مسجد سلیمان معلق شده‌اند و کلیه افرادی که در ارتباط با فرقه ضاله بهائیت بوده و وضعیت آنان روشن نشده است اعلام میدارد که ظرف ١٥ روز از تاریخ نشر این اطلاعیه خود را به دفتر روابط
بدینوسیله به کلیه کسانیکه در ارتباط با فرقه ضاله بهائیت از کار در وزارت نفت منطقه اهواز – مسجد سلیمان معلق شده‌اند و کلیه افرادی که در ارتباط با فرقه ضاله بهائیت