سندهای یافت شده ۸
گروه ضاله بهائی کافر و مرتد تلقی گردیده‌اند و استخدام آنان در دستگاههای حکومتی خلاف شریعت اسلام بوده و میباشد زیرا مسلک این افراد بر خلاف آنچه که در دادخواستهای خود نوشته‌اند بر ضد معتقدات مذهب شیعه اثنی عشریه و اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.