سندهای یافت شده ۱۷۰

تخریب گلستان جاوید (گورستان بهائیان) در آباده، سال ۱۳۳۴

تخریب گلستان جاوید (گورستان بهائیان) در آباده، سال ۱۳۳۴

عکس پس از تخریب حظیرةالقدس (مرکز بهائی) معروف به حدیقةالرحمان در شهر آبا

عکس پس از تخریب حظیرةالقدس (مرکز بهائی) معروف به حدیقةالرحمان در شهر آبا

عکس پس از تخریب حظیرةالقدس (مرکز بهائی) معروف به حدیقةالرحمان در شهر آبا