سندهای یافت شده ۷
از روزی که مسؤولیّت ادارۀ امور کارخانجات بهشهر و شاهی به آقایان مهندس اسبقی و مهندس شهیدزاده که یکی از بهترین و لایق‌ترین مأمورین بانک می‌باشند