سندهای یافت شده ۱۹۸

شهریور ١٣۵٨ - بهائیانی که از روستای کتا و اطراف آن در کهگیلویه و بویراحم

شهریور ١٣۵٨ - بهائیانی که از روستای کتا و اطراف آن در کهگیلویه و بویراحم

شهریور ١٣۵٨ - بهائیانی که از روستای کتا و اطراف آن در کهگیلویه و بویراحم

شهریور ١٣۵٨ - بهائیانی که از روستای کتا و اطراف آن در کهگیلویه و بویراحم

شهریور ١٣۵٨ - بهائیانی که از روستای کتا و اطراف آن در کهگیلویه و بویراحم

شهریور ١٣۵٨ - بهائیانی که از روستای کتا و اطراف آن در کهگیلویه و بویراحم

شهریور ١٣۵٨ - بهائیانی که از روستای کتا و اطراف آن در کهگیلویه و بویراحم