سندهای یافت شده ۸
دادگستری جمهوری اسلامی پس از احراز مجرميت متهم به قتل غيرعمد حسين حقيری او را از پرداخت ديه به دليل بهائی بودن مقتول معاف می‌کند.
با توجه به اینکه برای مقتول بهائی در قانون دیه‌ای تعیین نشده عليرغم اثبات جرم متهم در قتل غيرعمد برای او مجازاتی تعيين نمی‌شود