سندهای یافت شده ۴
بازگشت بنامه مورخه ٧ اسفند ٦٤ یک برگ فرم بضمیمه ارسال نسبت به تکمیل آن اقدام و ارائه نمائید
خواهشمند است جهت تجدید پروانه کسب مرام و آئین خود را کتباً به این شورا اعلام فرمائید
شغل: عینک‌ساز متولد سال: ١٣١٩ مذهب: بهائی محل مغازه: خیابان شهید رجائی جنب کاشان سوپر
طبق بخشنامه واصله شماره ٣٥٦١٢ مورخه ١ شهریور ٦٣ امور اتحادیه‌ها از دادن پروانه کسب معذوریم.