سندهای یافت شده ۵
جنابعالی دارای مذهب بهائی هستید و در آموزشگاه خود تبلیغات دینی میفرمائید بهمین جهة اداره فرهنگ خرمشهر دستور داده آموزشگاه شما را تعطیل کنند – نمیدانم این مطلب را قبول دارید یا خیر