سندهای یافت شده ۲۱۳

در آذر ۱۳۶۲ پس از اعدام ۱۶ شهروند بهائی در شیراز، بنياد شهيد برای مدتی گ