سندهای یافت شده ۱۸۰

تخریب و ویرانه های قبرستان بهائیان در شیراز تیر ١٣٥٨

تخریب و ویرانه های قبرستان بهائیان در شیراز تیر ١٣٥٨

 

تخریب و ویرانه های قبرستان بهائیان در شیراز تیر ١٣٥٨