سندهای یافت شده ۹
مراسم خاکسپاری هاشم فرنوش، یکی از بهائی های ایرانی که در دهۀ ۶۰(۱۹۸۰)، به دست حکومت اعدام شد
این فیلم مستنده بوسیله چند نفر از بهائیان ساکن ایران و دوستانشان تهیه شده تا گوشه‌ای از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر بهائیان ایران را به اطلاع هموطنان خود برسانند
این فیلم مستنده بوسیله چند نفر از بهائیان ساکن ایران و دوستانشان تهیه شده تا گوشه‌ای از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر بهائیان ایران را به اطلاع هموطنان خود برسانند
مقتضی است مفاد بخش‌نامهٴ شمارۀ ۱۸۲۰۸ – ۳۱ مرداد ۳۲۳ را در نظر گرفته و با رعایت آن جدّاً جریانات را در موقع مراقب و در اجراء مقرّرات و وظایف قانونی ساعی باشید.