سندهای یافت شده ۱
پرونده کلاسه ٦٢/[؟]/٣٣٤٢٨ دادسرای انقلاب اسلامی مرکز مربوط به عباس مهرنوش فرزند عبدالمجید و خواهر وی خانم منیره مهرنوش و فرزندانش که از اعضا فرقه ضاله بهائیت میباشند و به انگلستان مهاجرت نموده‌اند در دادگاه مربوطه به مصادره کلیه اموال آنها نظر داده‌شده است در دادگاه عالی انقلاب اسلامی مطرح و نتیجه پس از مشورت بشرح زیر اعلام میگردد.