سندهای یافت شده ۱۰
داديار دادسرای انقلاب کهکيلويه از سازمان تعاون روستائی استان می‌خواهد که به بهائيان کوپن‌های خواربار داده شود.