سندهای یافت شده ۶
کارمند اخراجی اسدالله آگاه زاده کشه فرزند لطف‌الله کلیه بدهی خود را به مبلغ ١٠٧٢٧٧٤یک میلیون و هفتاد و دو هزار و