سندهای یافت شده ۶
دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل ملت مسلمان و به پا خواسته کشور ایران مسئولیت دارد و نمیتواند از بیت‌المال مسلمین حقوق و مزایا افرادی پرداخت نماید که تابع مسلک ساختگی ضاله بهائیت میباشند
کارمند اخراجی اسدالله آگاه زاده کشه فرزند لطف‌الله کلیه بدهی خود را به مبلغ ١٠٧٢٧٧٤یک میلیون و هفتاد و دو هزار و