[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از گروهان ژاندارمری کیاسر

به بخشداری محترم چهاردانگه

بسمه تعالی

موضوع بهائیان ایول

۱۰۷/ ۷۵/ ۴۰۱

١٩ شهریور ۶۲

 

سلام علیکم

بازگشت به شماره ١٠٣ [تاریخ:] ١٨ شهریور ۶۲ و در اجرای دستورات دادستانی شهرستان ساری در مورخه ١٨ شهریور ۶۲ جهت اطلاع از نظریات اهالی ایول مبنی بر ورود بهائیان به محل مراجعه. پس از احضار چند نفر از بزرگان محل به مسجد و جویای نظریات آنان مشخص گردید که مسلمانان ایول به اتفاق آبادیهای اطراف کماکان در تصمیم خودشان مبنی بر جلوگیری از ورود بهائیان (به محل) نه تنها استوار بوده بلکه شدیدتر هم هستند. از آنجائیکه طرف مقابل بهائیان منحصر بفرد نیست که پس از ورود ایشان به آبادی درصورت ایجاد مزاحمت دستگیر و جهت پیگرد معرفی شوند و شامل اهالی مسلمان ایول و چندین آبادی اطراف میباشد، بنابراین قانع کردن آنان جهت عدم مزاحمت بهائیان غیرممکن بوده و از عهده ژاندارمری خارج است علیهذا با توجه بمراتب بالا ژاندارمری امنیت آنان را در صورت مراجعت با وضیعت فوق تقبل ننموده و بهیچ عنوان مقدور نیست و امام جمعه محترم و بخشداری کیاسر و سایر مسؤلینی که باین امر از نزدیک آشنائی دارند مسلماً باین واقعیت اعتراف خواهند نمود. با عرض مراتب بالا به نظر میرسد ورود آنان به ایول مصلحت نبوده و در مورد سرنوشت آنان بایستی از طریق مقامات ذیصلاح فکر اساسی بعمل آید. بدیهی است چنانچه از مقامات ذیصلاح مدعی هستند که چنین عملی امکان‌پذیر است مقرر فرمایند مقام مذکور رأساً در این مورد اقدام فرمایند.

فرمانده گروهان ژاندارمری کیاسر

 ستوانیکم صداقت

گیرندگان

١-دادسرای عمومی شهرستان ساری بازگشت به مرقومه مورخه ١٧ شهریور ۶۲ و مرقومه مورخه ١٢ آذر۶۲ صادره به پاسگاه ژاندارمری اورت جهت استحضار.

٢- به پاسگاه ژاندارمری اورت جهت اطلاع و پیگیری.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]