[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

صفحه ۵

[تاریخ:] سه شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۶۶ مطابق ۲۹ شعبان ۱۴۰۷

شماره ۲۲۹۱ – سال هشتم

 

[آگهی] شرایط و فرم پذیرش دانشجوی دکترای مهندسی سازه دانشگاه تربیت مدرس

[شرایط و فرم پذیرش دانشجوی دکترای مهندسی سازه دانشگاه تربیت مدرس، شرایط لازمه برای پذیرفته شدن به دکترای مهندسی سازه دانشگاه تربیت مدرس را به اطلاع میرساند.  شماره ٣ شرایط عمومی حاوی شرط «عدم وابستگی به رژیم گذشته، عدم فعالیت در ساواک، فراماسونری و احزاب وابسته به رژیم گذشته و فرقه ضاله» میباشد]

[در زیر صفحه، فرم برگ درخواست ثبت نام در گزینش دانشگاه تربیت مدرس اطلاعات مختلف شخصی، دانشجوئی، شغلی را درخواست می‌کند و دین و مذهب شخص را جویا میشود]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]