[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

سواد حکم نمره ۷۰ صادره از کاشان

مورخه ۲۰ آبان ۱۳۱۲

 

به تاریخ شنبه بیستم آبان ماه هزار و سیصد دوازده در موضوع اتهام امیرخان ولد حکم یعقوب کلیمی سی و یکساله آزاد به قید التزام که خود را بهائی معرفی نموده به ارتکاب انتشار تقاویم بهائیان که به شرح دو سیه نمره ٢-۵۵ جزائی مورد تعقیب پارکه بدایت کاشان واقع‌شده و پس از جری تشریفات قانونی محکمه بدایت کاشان قائم‌مقام محکمه جنحه به حکومت آقای میرسید یحی خان ده شیری در جلسه ۱۸ آبان ۱۳۱۲ با حضور آقای میرسید علیخان فاطمی مدیر دفتر که به موجب اجازه ماده ۶۴ قانون اصول تشکیلات مداخله نموده و حضور شخص متهم رسیدگی شده و بعد از استماع اظهارات متهم و کسب عقیده قائم‌مقام مدعی عمومی دائر بصدور حکم به تعیین مجازات متهم و آخرین استماع اظهارات متهم محکمه در تاریخ فوق با مراجعه به محتویات دو سیه چنین رأی میدهد – اتهام امیرخان ولد حکم یعقوب کلیمی سی و یکساله دوا فروش ساکن کاشان این است که عده (پانزده «۱۵» ورقه) از اوراق تقویم بهائی‌ها را به اشخاص داده و منتشر کرده و نظر به اینکه شخص متهم در دائره تأمینات نظمیه و محضر مستنطق اعتراف صریح بانتشار اوراق و دادن به اشخاص نموده و با مراجعه بدو ورقه اصل تقویم که عیناً در دو سیه ضبط است محرز است که انتشار آن مضّر به مذهب و عقیده اسلامیه میباشد و بنابراین محکمه عمل مذکور را که از ناحیه متهم صادر شده مشمول فقره ۴ از ماده ۴۸ قانون مطبوعات و ماده ۳۳ قانون مذکور مصوب محرم ۱۳۲۶ قمری تشخیص میدهد و به موجب ماده مذکوره با در نظر گرفتن حداقل مجازات از جهت عدم اجراء سابقه سوء مجرم مدت یکماه حبس تادیبی قابل ابتیاع از قرار روزی پنج ریال جهت مشارالیه مقرر میدارد این حکم پس از ابلاغ محکوم علیه و مدعی عمومی بدایت در ظرف مدت ده روز قابل استیناف است. حاکم محکمه بدایت کاشان سید یحی ده شیری.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]