[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۴۷۰۲ رض

[آرم]

وزارت کشور

ژاندارمری کل کشور

تاریخ: ۷ مهر ۱۳۴۴

پیوست: ۶ برگ اعزامی

خیلی خیلی فوری

 در باره

از: ناحیه ژاندارمری فارس

به: تیمسار ریاست اداره وظیفه عمومی

 

در باره مشمول وظیفه آماده بخدمت دیپلمه یدالله عطریان تزنگی فرزند محمد هاشم شناسنامه [حذف شده] سروستان همراه خود مشمول

بدینوسیله مشمول نامبرده بالا که پیرو مسلک بهائی است با در دست داشتن ۶ برگ اعزامی و دفترچه آماده بخدمت معرفی میگردد مقرر فرمائید بهر واحدیکه مقتضی است جهت انجام خدمت تحویل و نتیجه را ابلاغ فرمائید. ع

از طرف فرمانده ناحیه ژاندارمری فارس. سرهنگ ستاد بصیری

[امضا]

گیرنده: حوزه وظیفه عمومی شیراز جهت اطلاع

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]