[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

اداره آموزش و پرورش ناحیه ٧ تهران

عین نامه مورخ ۱۴ اسفند  ۵۹ خانم یاسمن بهی زاد به پیوست ارسال و اشعار  میدارد :

طبق برگ درخواست ارجاع شغل مشارالیها در بدو ورود بخدمت دارای مسلک بهائی بوده و اساساً استخدامش غیر قانونی صورت گرفته است و نه تنها خود وی باید اخراج گردد بلکه دست اندرکارانی که مبادرت به استخدام او نموده اند . نیز شرعاً باید محاکمه شوند.

ضمنا " با توجه به دستور العمل های مکرری که در این زمینه صادر گردیده است چنانچه باز هم کسانی یافت شوند که بهائی بودن آنان هم مسلم گردد حق اشتغال در آموزش و پرورش ندارند.

معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

۲۶۴- [تاریخ:]١٩ اسفند  ۵۹ رونوشت اداره آموزش و پرورش استان / شهرستان / ناحیه /  منطقه ارسال میگردد.

 معاون اداری و مالی مزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

١٠/-٣ [تاریخ:] ٢٣ فروردین ۶۰ رو نوشت جهت اطلاع واقدام بآ موزسگاهها ی تابعه ارسال میگردد. خواهشمند است اگر چنین افرادی وجود دارند اسامی آنان را باین اداره معرفی نمائید . مسامحه باعث مسئولیت آموزشگاه خواهد بود.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]