[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

اخبار کشور

صفحه ۱۷

[تاریخ:] شنبه ۶ تیر ۱۳۶۶ مطابق  ۳۰ شوال ۱۴۰۷ – ۲۷ ژوئن ۱۹۸۷

شماره: ۱۳۰۶۲

 

فاجعه هفتم تیر، ریشه‌ها و پی‌آمدها

تاریخ، عرصه پیکار حق و باطل

مهدی نصیری

سئوالهای فراوانی پیرامون فاجعه هفتم تیر مطرح است، علت وقوع حادثه در آن مقطع زمانی چیست؟ فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن روز چه مشخصاتی داشت؟ چه کسانی مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد فاجعه نقش داشتند، آن‌ها چه ثمرات و نتایجی را برای خود پیش‌بینی کرده بودند، و آیا بدانها دست یافتند؟ نقش واقعه در روند انقلاب اسلامی چه بود؟ به سود انقلاب یا به ضرر آن تمام گشت؟ چه تفاوتی بین قبل از حادثه و بعد آن در فضای سیاسی جامعه حادث شد؟ تیری که رها شد هدفش چه بود؟، شخص یا اشخاصی خاص، گروهی خاص یا جریانی گسترده و یا امری دیگر؟ ریشه ماجرا صرفاً در داخل بود یا در خارج نیز ریشه داشت؟ و دهها سؤال دیگر که قابل طرح و بحث است.

ما با بحث و بررسی دو محور عمده به دنبال پاسخ پرسشهای مطروحه میرویم، این دو محور عبارتند از:

۱-ریشه‌های فاجعه هفتم تیر ۲- پی آمدهای فاجعه هفتم تیر

ریشه ها

... دامن‌زدن به تنش‌های مسلکی، ترویج اندیشه ناسیونالیسم و ایجاد فرقه‌های انحرافی و بعضاً با برچسبهای اسلامی چون بهائیت از تاکتیک‌های بسیار مهم استعمار در این روند ستیزه‌گر بود. این اقدام‌ها در مجموع ضربه‌هائی کاری را بر پیکر اسلام وارد نمود، اما به دلیل‌ ماهیت باطل آن همه با شروع نهضت امام خمینی، از هم پاشیده شده و هر آنچه را که استعمار ریسیده بود، از هم گسست.

در این حال کانون استعمار و استکبار که در سه دهه گذشته از انگلستان کاملاً به ایالات‌متحده آمریکا انتقال یافته بود. دست از تلاشهای تخریبی خود برنداشت و به خوبی دریافت که هرگونه تعلل به قیمت از دست‌رفتن همه منافع و پایگاههایش در سراسر دنیا، تمام خواهد شد....

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]