[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۶۲۱۳

[صفحه:] ۱۱

 

«بابی» یا مشروطه‌خواه

در دوران حکومت قاجاریه مسئله بابی‌ها و بهایی‌ها مطرح شد. ناصرالدین‌شاه نخستین کسی بود که برای سرکوبی کامل مخالفان خویش و آزادیخواهان شناخته شده، بابی‌ها را که تعدادشان بسیار اندک بود و ساخته شدن مسلک شان بوسیله مأموران جاسوسی انگلیس برای تمام مردم ایران آشکار شده بود. به بهانه کشتن این فرقه، گروه کثیری را کشت و موجب شد که بسیاری، با پذیرفتن «بابی» بودن کشته شدگان، این فرقه را مهم‌تر از آنکه بود پندارند.

بعدها در زمان اوج‌گیری انقلاب مشروطیت در تبریز و پیدایش دلاورانی چون ستارخان و باقرخان، محمدعلیشاه و سرداران او برای تشویق سپاهیان خود به جنگ با مردم تبریز، در میان آنها چنین شایع کردند که این مردم به‌تمامی بابی هستند و خونشان مباح و مال و ناموس شان بر سربازان دولتی حلال!

کار این شایعه بجائی کشید که چند بار وقتی گروهی از سربازان عین الدوله (فرمانده سپاه محاصره کننده تبریز) بدست مجاهدان دستگیر شدند، پیش روی همگان التماس می‌کردند که از کشتن آن‌ها دست بردارند و در مقابل قول می‌دادند که: «ما هم مثل شما بابی می‌شویم!»

ستارخان و دیگر رهبران مذهبی و روحانی تبریز که از مشاهده رفتار و کردار این سربازان و گروه‌های دیگر متوجه تبلیغات مسموم دشمن، برعلیه انقلاب شدند تصمیم گرفتند از آن پس بر تعداد اذان گوها آنقدر بیفزایند که صدای اذان سنگرنشینان مسلمان تا اردوی خصم برود و سربازان فریب خورده را بر مسلمان بودن دلیران رزمنده تبریز و مردم مسلمانی که در پی فتاوی بزرگان دین خو دست به جهاد زده بودند واقف کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]