[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

 

تاریخ

شماره

پیوست

 

(شما ملت شریف دیدند که زنهای محترم ایران بیش از مردان بمیدان رفتند و سد عظیم شاهنشاهی را در هم شکستند) (امام خمینی)

 

به: سازمان منطقه‌ای بهداری استان سمنان

از: اداره کارگزینی

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

تاریخ ٧ آذر ۶۰

شماره ۴۳۷۵۷

 

بازگشت بنامه شماره ۱۴۸۰۶/-١ مورخ ١٢ آبان ۶۰ در خصوص نحوه بازخرید سنوات خدمت افرادی که معتقد به بهائیت میباشند و بر اساس دستورالعمل شماره ۷۵۶۰ مورخ ١٠ دی ۵۹ مقام وزارت از خدمت اخراج گردیده‌اند فتوکپی گزارش شماره ۸۰۷۵-۴ مورخ ٢٨ آبان ۶۰ این اداره کل بعنوان مقام معاونت اداری و مالی منضم بنامه شماره ۵۳۰۱/ک/٢ مورخ ۱۵ مهر ۶۰ شرکت سهامی بیمه ایران بپیوست ارسال میگردد.

هاشم عسگری

مدیرکل کارگزینی

[امضا]

 [مهر اداری]

۴۳۳۲۸۴

۴ آذر ۱۳۶۰

رونوشت به: سازمان منطقه بهداری استان تهران

بانضمام گزارش فوق‌الذکر و نامه شرکت سهامی بیمه ایران جهت اطلاع و اقدام لازم

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۴۳۱۵۷ -[تاریخ:] ٧/[؟]/۶۰

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

سازمان تأمین خدمات درمانی

شماره: ۱۷۴۸۲

تاریخ ٢٢ آذر ۶۰

رونوشت به

بیمارستان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال شود

پلی کلینیک فرانسه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال شود

درمانگاه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال شود

[مهر:] اندکس شد

معاون اداری و مالی منطقه بهداری جنوب تهران

سید حبیب‌الله بلوکی

[امضا]

[یادداشت دستنویسی تاریخ در بالای صفحه]

آقای بلوکی معاون دادستان

رونوشت به کلیه واحدها ارسال گردد

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]