[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

((با ذکر الهی ‌ابها نام معلم: آقای اسماعیل‌زاده))

در مدرسه زنگ آخر بود که درس فارسی داشتیم که وسط‌های درس یکدفه در مورد دین بهایی‌ها صحبت کرد و گفت دین بهایی بدرد نمی‌خورد و باید از دین بهایی دوری کرد و بعد من به آن گفتم که این‌ها را که می‌گویید همه چرت و پرت است بعد که زنگ خورد رفتم پایین پیش مدیر مدرسه با اون صحبت کنم بعد مدیر مدرسه به من گفت خودم با اون صحبت می‌کنم و بعد مدیر مدرسه گفت تو آمدی درس بدهی نیامدی که در مورد دین صحبت کنی و هفته بعد که آمد کلاس گفت که دانا تو رفتی به مدیر گفتی که من در مورد دین شما صحبت کردم چند نفر از دوستانم طرفداری من را کردند که ما می‌رویم آموزش و پرورش شکایت کنیم. دیگر هر موقع که میخواهم در مورد درس صحبت کنم اجازه نمی‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]