[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دارایی

قسمت مالی

شمارۀ: ۱۵۴۰۷/ ۱۹/ ۱۶۹۶۶

به تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر

به طوری که در گزارش‌های رسیده، ملاحظه فرموده‌اند در روز هفدهم مرداد ماه جاری در اثر تظاهراتی که به بهائی مسلکان شاهرود نسبت داده شده، بلوا و اغتشاش عمومی در شاهرود بر پا و چهار نفر که یکی از آنها آقای نادری رییس دخانیّات آن‌جا بوده است، مقتول گردیده. به نظر این وزارت در صورتی که مقتضی بدانند، هیأتی مرکّب از نمایندگان وزارت دادگستری و وزارت کشور و وزارت دارایی از طرف بازرسی کلّ کشور به محلّ اعزام و قضیّه را مورد رسیدگی قرار دهند.

وزیر دارایی، [امضاء]

رییس کلّ دارایی، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] از اقداماتی که شده است، به وزارت دارایی جواب بدهید. ۲۱ شهریور

[حاشیهٴ ۲:] آقای دبیران، ۲۳ شهریور ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۳:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۰۷۴۸، تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۲۳]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]