[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت دادگستری، ادارۀ دفتر کلّ وزارتی؛ شمارۀ: ۲۴۹۶۷؛ به تاریخ: ۱۶مهر ۱۳۲۳؛ محرمانه

 

ریاست وزیران

در پاسخ نامهٴ شمارۀ ۱۲۱۶ به تاریخ ۱مهر ۱۳۲۳ موضوع اختلافات مذهبی که در شهرستان‌ها منتهی به زد و خورد و قتل و غارت گردیده، به استحضار خاطر عالی می‌رساند: پس از وصول‌ نامهٴ وزارت کشور، ضمن بخش‌نامه به دادسراها و دادگاه‌ها دستور شایسته داده شده است. اینک رونوشت بخش‌نامهٴ مزبور برای استحضار ایفاد و معروض می‌دارد با صدور این بخش‌نامه تصوّر می‌رود موجبی برای اقدام نسبت به نامهٴ شمارۀ ۹۷۹/ م به تاریخ ۲شهریور ۱۳۲۳ وزارت کشور [و] موضوع نامهٴ شمارۀ ۱۰۲۶ به تاریخ ۱۴شهریور ۱۳۲۳ نباشد.

وزیر دادگستری، [ امضاء: از طرف، ناخوانا ]

 

[حاشیهٴ ۱:] آقای دبیران، تصوّر می‌کنم اقدامی ندارد، باید بایگانی شود. ۱۷مهر ۱۳۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] پیشینه، ۱۸مهر  ۱۳۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۱۴۰۵، [تاریخ:] ۱۸مهر ۱۳۲۳.

[حاشیهٴ ۴:] بایگانی، ۱۹مهر ۱۳۲۳.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]