[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 

مدل ۷؛ بتاریخ ۳۰ برج میزان الناقوس ۱۳۰۰؛ ضمیمه-----

اداره: [ناخوانا] عمومی؛ دایرۀ-----؛ نمره: ۳۵۷۹

 

وزارت معارف و اوقاف

و صنایع مستظرفه

 

وزارت جلیله داخله

 

در جواب مرقومه محترمه نمره (۳۸۸۷) محترماً خاطر شریف رد شد که [ناخوانا] که در موضوع مدرسه وحدت بشر کاشان بر حسب پیشنهاد حکومت که از طرف حضرت اشرف آقای رئیس الوزراء دامت شوکته کتباً ابلاغ شده بود دستوری به نماینده معارف آنجا داده شد و تغییری هم در این تصمیم حاصل نشده است چنانچه باید تغییری در آن دستور داده شود لازم است آنوزارت جلیله که مسئول حفظ حیثیت و انتظامات عمومی رای خود را درینموضوع صریحاً مرقوم دارند تا از همان قرار مجدداً بنماینده معارف کاشان دستور لازم داده شود

[مهر]

 

اداره جنوب؛ ۲ عقرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]