[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] شیر و خورشید

وزارت بهداری

 

تاریخ: ۶ آبانماه ۱۳۴۷

شماره: ۱۰۳۶/ م ت اداری

پیوست: دارد

 

محرمانه

 

جناب آقای دکتر آذرخش مدیرکل [ناخوانا] وزارت بهداری و سرپرست دفتر بررسیها

موضوع: دادخواست آقای علی زرینه‌باف

عطف بنامه شماره ۱۶۱۰/ ۱- ۲۵ مهر ۱۳۴۷ اشعار میدارد:

آقای فیروز تقی‌زاده از جمله دانشجویانی است که باستناد قانون تربیت پزشک مصوب ۶ بهمن‌ماه ۱۳۳۸ از تاریخ اول مهرماه ۳۸ در دانشکده پزشکی تبریز به تحصیل اشتغال یافته و در قبال دریافت ماهی دو هزار ریال کمک‌هزینه متعهد گردیده است که پس از خاتمه تحصیلات به نسبت وجوه دریافتی سه سال اولیه خدمت را در بخشها و بقیه را در شهرستانها انجام‌وظیفه نماید.

مشارالیه پس از اتمام خدمت سپاه بهداشت در سال جاری برای ارجاع شغل به اداره کارگزینی مراجعه نموده ولی چون در برگ درخواست کار مذهب خود را بهائی قید کرده بود باستناد ماده ۲ قانون استخدام کشوری سابق که در ماده ۱۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ۴۵ نیز تأئید گردیده و همچنین نظر به شماره ۲/ ۹۸۱۱- ۲۲ آبان ۲۷ اداره کل بازنشستگی کشوری که فتوکپی آن به‌ضمیمه ایفاد میشود از ارجاع شغل بوی خود‌داری و بر اساس ماده ۵ قانون تربیت پزشک پرونده او به دفتر امور حقوقی ارسال گشت تا با توجه به تعهد‌نامه ثبتی فوق‌الذکر نسبت باستیفای حق دولت برابر مقررات اقدام نمایند.

مدیرکل امور اداری – خندق آبادی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]