[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شمارۀ: ۵۲۸۶

[تاریخ: تیر ماه ۱۳۲۵]

رونوشت است

 

وزارت کشور[۱]

تعقیب تلگراف رمز ۱۶۵ تاریخ ۹ تیر ماه و نامهٴ ۴۹۵۸، عین تلگراف آقای صبا که به معیّت یاور [سرگرد] جهان‌بین به بیرجند اعزام شده‌اند برای استحضار ذیلاً درج می‌شود:

استانداری نهم، شب یازدهم تیرماه [۱۳۲۵] وارد، عدّه [ای] از بهائی‌ها که به واسطهٴ نداشتن تأمین از شهر خارج شده بودند، به شهر عودت داده شده، آرامش برقرار، آشوب‌کنندگان وسیلهٴ دادگستری تحت بازجویی، نتیجه در مراجعت به عرض می‌رسد.

صبا

از طرف استاندار استان نهم، امضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] در رابطه با این سند به مدرک ذیل مراجعه شود

گزارش در باره حمله به منازل وغارت اموال بهائی‌ها