[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] رنگها و نیرنگها

[تاریخ:] خرداد ١۴٠٠

 

نخستین جشنواره ملی و فرهنگی رنگها و نیرنگها

موضوعات اصلی:

١: فرقه ها (رنگ ها و نیرنگ ها)

٢: فرقه ضالّه بهاییّت

٣: مسیحیّت صهیونیستی

۴: عرفان های کاذب و فرقه های نوظهور

۵: انجمن حجّتیّه

۶: تصوّف و جریان های افراطی فرق متصوّفه و سنّتی

**برای آشنایی بیشتر شرکت کنندگان، توضیحات کاملی درخصوص موضوعات اصلی و فرعی، توسط اساتید خبره کشوری ضبط و در بخش ویدئوی سایت (اینجا) بارگذاری شده است.

موضوعات فرعی:

١: ضدیت فرق انحرافی با اسلام ناب محمدی و نگرشهای علمی جدید

٢: خرافه، خشونت و خیانت فرقه ای از جمله توسط فرقه ضاله بهائیت

٣: شگردهای جذب و فریب فرقه ها در جامعه مسلمین

۴: نحوه استثمار و بهره کشی فرقه ها از افراد و اعضای خود

۵: نگرشهای روانشناسانه به جذب و مبلغین فرق انحرافی در مسیر تسخیر روحی و روانی افراد

۶: نگرشهای سیاسی اجتماعی جذب و فریب افراد در فرقه های انحرافی و عرفانهای کاذب

٧: فرقه، کانون بحران های فردی و اجتماعی

٨: انجمن حجتیه و متحجرین در پیام «منشور روحانیت»

٩: عناد فرق انحرافی با نهضت امام خمینی (ره) و مخالفت با تشکل حکومت اسلامی از جمله انجمن حجتیه

١٠: نفوذ و شگردهای جذب فرقه ها در مراکز علمی و فرهنگی

١١: نفوذ و شگردهای جذب فرقه ها در میان جوانان و نوجوانان

١٢: ضعف در دشمن شناسی در فرقه ها

١٣: تعریف ناقص از مهدویت و انتظار، فلسفه و عرفان، اختلاف افکنی در جامعه اسلامی و بخش نگری.

١۴: انجمن حجتیه و برائت از وحدت شیعه و سنی

١۵: چگونگی نفوذ و رسوخ اندیشه های عرفانی و انحرافی کاذب در باورهای مردم و ایجاد جاذبه های عوام پسند.

١۶: فرقه ها، تشکیلات مخفی

١٧: فرقه ها و عرفانهای کاذب ایجاد فرصتها ی مناسب برای استکبار جهانی جهت ضربه زدن با اسلامی ناب محمدی

١٨: فرقه ها و تربیت نیروهای مذهبی ضد انقلابی .

١٩: فرقه ها و سبک زندگی اشرافی و فاصله طبقاتی زیاد میان اعضا و سران فرقه

٢٠: فرقه ها و عرفانهای کاذب ، تحریف واقعیتهای دینی و اعتقادی .

٢١: فرقه های تبشیری و صهیونیزم بین الملل

٢٢: تبیین ابعاد وابستگی فکری و روانی افراد به فرقه ها و عرفانهای کاذب

٢٣: اسلام ناب محمدی و انگلیسی و آمریکایی در فرقه های و عرفانهای کاذب

٢۴: تربیت انسانهای بی تفاوت و مقدس نما در فرقه ها از جمله انجمن حجتیه .

٢۵: بیان خاطرات از رنج ها و اذیت های روحی و جسمی فرقه به اعضای خود و جداشده ها.

٢۶: تلاش های بی شائبه فرقه در راستای اهداف خود برای جذب سرمایه های انسانی و مالی .

٢٧: تبیین و آسیب شناسی تفکرات انحرافی فرقه ها به منظور جذب و نفوذ در جامعه مسلمین

٢٨: نفی عقلانیت و تعقل در فرقه ها از جمله در مسیحیت صهیونیستی

٢٩: تکنیک های تبلیغی در فرقه ها ( فریب و وعده های دروغین از جمله در مسیحیت صهیونیستی)

٣٠: مقایسه جایگاه زن و خانواده در اسلام و مسیحیت صهیونیستی

٣١: مقایسه جایگاه انسان و کرامت انسانی در اسلام و مسیحیت صهیونیستی

٣٢: کتاب صوتی: «سال های عطا»

الف: فصل اول صفحات ٢٣ الی ۵٩

ب: بهائیت علیه ایران صفحات ١٧٠ الی ١٧٨

ج: بخشی از فصل چهارم صفحات ١٨١ الی ٢٢۶

د: اثبات بی پایه بودن ادعاهای بهائیت صفحات ٢٧۴ الی ٢٨۴

٣٣: کتاب صوتی: کتاب های خانم مهناز رئوفی

٣۴: کتاب صوتی: سایر کتب مرتبط با موضوعات اصلی و با هماهنگی دبیرخانه جشنواره

 

نکته: هر یک از شرکت کنندگان در مرحله ارسال آثار پس از انتخاب یکی از قالب های جشنواره می توانند یکی از موضوعات اصلی و فرعی را انتخاب، سپس عنوان اثر خود را نیز درج می نمایند.

مثال ١: رشته (موشن گرافی) _ موضوع اصلی (فرقه ضاله بهائیت) _ موضوع فرعی (خرافه، خشونت و خیانت فرقه ای از جمله توسط فرقه ضاله بهائیت) _ عنوان اثر (خرافه در فرقه ضاله بهاییت)

مثال ٢: رشته (کتاب صوتی) _ موضوع اصلی (فرقه ضاله بهائیت) _ موضوع فرعی (کتاب صوتی: «سال های عطا» د: اثبات بی پایه بودن ادعاهای بهائیت صفحات ٢٧۴ الی ٢٨۴) _ عنوان اثر (بی ثباتی در فرقه ضاله بهائیت)

مثال ٣: رشته (پادکست) _ موضوع اصلی (مسیحیت صهیونیستی) _ موضوع فرعی (تکنیک های تبلیغی در فرقه ها (فریب و وعده های دروغین از جمله در مسیحیت صهیونیستی) )  _ عنوان اثر (فریب در مسیحیت صهیونیستی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]