[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

واقعهٴ بروجن اصفهان

روز ۲۳ تیر ماه آقای اسمعیل واحدیان یکی از بهائیان بروجن با چند نفر از جوانان بهائی عازم اصفهان بوده‌اند. موقعی که ماشین در شرف حرکت بوده، عدّه‌ای از اوباش محلّ به تحریک سیّد فخر شریعت، سر دفتر اسناد رسمی و آقا ضیاء مدنی روضه‌خوان و سیّد حسین مدنی شهردار بروجن و سیّد یحییٰ ستوده بازرس فرهنگ اصفهان برای جلوگیری از حرکت واحدیان به اصفهان ازدحام و راه عبور ماشین را سدّ می‌نمایند. وقتی اشخاص منظور را در ماشین مشاهده نمی‌کنند، رو به حظیرة‌القدس بهائیان که محلّ امور اداری آنان است، نهاده و در عرض راه درب و شیشه‌های مغازهٴ لطف‌الله همایونی خیّاط را می‌شکنند و پس از ورود به حظیرة‌القدس آقای اسمعیل واحدیان و چند نفر دیگر که هجوم رجّاله را می‌بینند، به پشت‌بام رفته و اظهار می‌دارند که ما جمعیّت را متفرّق خواهیم نمود و شما از بام فرود آیید. وقتی آنان به اعتماد قول مدنی شهردار از بام پایین می‌آیند، خود مدنی شروع به زدن آقا فریدون واحدی نموده و جمعیّت را به هجوم تشویق می‌نماید. رجّاله آقایان اسمعیل واحدیان و عبدالرّزاق واحدیان را مجروح و محمود یزدانی و ابراهیم واحدیان و خانمِ آقا عبّاس‌قلی معتمدی و چند نفر دیگر از نسوان را با چوب و سنگ مضروب و قسمتی از اثاثهٴ حظیرة‌القدس را غارت می‌نمایند و پس از مداخلهٴ پادگان نظامی جمعیّت متفرّق می‌شوند. کلهرودی و مدنی در پادگان نظامی حاضر شده و به بهائیان پناهنده اظهار می‌دارند که ما شما را قطعه‌قطعه خواهیم نمود. هنوز تهدید مدنی به اتمام نرسیده بود که سیّد یحییٰ ستوده، عموزادهٴ مدنی به مشورت سیّد فخر صاحب دفتر رسمی سر خیابان حظیرة‌القدس ایستاده و جمعیّت را فریاد زنان به هجوم بر حظیرة‌القدس تشویق و ترغیب می‌کند. رجّاله دیوانه‌وار به حظیرة‌القدس هجوم نموده، درب و پنجره و شیشه‌ها را شکسته، مبل و اثاث و فرش و کتاب و هر چه را که در آن‌جا یافته‌اند، سوزانیده و متجاوز از پانصد اصله درخت باغچه را قطع و نابود نموده و قسمتی از عمارت را خراب و ویران و اثاثهٴ خادم حظیرة‌القدس را نیز سوزانیده و غارت نموده‌اند. حالت آقای اسمعیل واحدیان در بین سایر مضروبین و مجروحین از همه سخت‌تر بوده است. پس از اتمام این عمل، جارچی جار زده که هر کس مسلمان است از طفل ۷ ساله تا پیرمرد هفتاد ساله در تلگراف‌خانه متحصّن شود. متحصّنین تلگرافات بی‌اصل و اساس برای ستر حرکات وحشیانهٴ خود که نظیرش در ممالک متوحّشه نیز در این ایّام دیده نشده به مقامات دولتی و اتّحادیّهٴ علما و جراید مخابره و بهائیان مظلوم و مضروب و مجروح و غارت شده را مقصّر قلمداد نموده‌اند. کلهرودی و مدنی که هر دو مأمور دولت می‌باشند، فی‌الحقیقه محرّک اصلی این واقعهٴ فاجعه بوده‌اند.

 

[حاشیه:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۲۳۲۶۷، تاریخ: ۱۹/۵/۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]