[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

تاریخ ١٨  تیر ۶۳

شماره [ناخوانا]

پیوست -----

 

به : سازمان منطقه ای بهداری استان تهران

از : اداره کل نظارت بر امور دارو و تجهیزات پزشکی

موضوع : داروخانه ناهید نو

بازگشت به شماره ۹۹۷۵/-۱ مورخ  ٧  تیر ۶۳ اشعار میدارد:

در مورد بند یک کمیسیون قانونی امور داروخانه ها انحلال داروخانه را بطور اعم مورد تائید قرار نداده بلکه معتقد به ارجاع پرونده به دادگاه برای تعیین تکلیف نهائی میباشد.

در مورد بند دو در مورد مشابه ( بهائیت ) صلاحت سرمایه گذار مورد تائید قرار نگرفته و توصیه گردیده داروخانه به شخص واجد شرایط واگذار گردد ( در صورت بلا مانع بودن معامله)

ضمناً توجه نمایید که متن نامه شماره ٩١٢/ ۵/ ۶۲/ ۵/د  مورخ ٣ خرداد  ۶۳ این اداره کل با توجه به مشکلاتی که آن سازمان در مورد داروخانه ها با آن روبرو است تهیه و ارسال گردیده است از مد نظر دور نماند.

دکتر مرتضی آذرنوش

مدیر کل اداره نظارت بر امور دارو و تجهیزات پزشکی

[امضا]

١٨  تیر۶۳

[مهر رسمی با شماره]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]