[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۸    اسفند  ۱۳۶۷

شماره: ۳۷۰۳

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی کازرون

 

شرکت تعاونی باغداران شهرستان کازرون 

چون طبق حلم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی استان فارس سرپرستی باغات علی‌اکبر روحانی بخودش واگذار شده است لذا پیوست دفترچه عضویت شماره [حذف شده] تمام [ناخوانا] مذبور به باغ روحانی واقع در روستای کاسکان ارسال می‌گردد دستور فرمائید دفترچه فوق‌الذکر باطل و بنام آقای علی‌اکبر روحانی دفترچه جدید صادر نمایند.

معاونت دامپروری انقلاب اسلامی کازرون

 اکبر مهتدی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]