[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] [ناخوانا]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ: ٨ آبان ۱۳۶۳

شماره ٧١١/١/۶۳/١١

پیوست-----

 

بنیاد محترم شهید

 

حسب حکم حاکم محترم شرع شعبه هشت دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورخ ۲۵ مهر ١٣۶۳ بدینوسیله اموال افراد مشروحه زیر تحت سرپرستی آن بنیاد قرار میگیرد، مقتضی است ضمن انجام تحقیقات لازم و ارسال اسناد و مدارک لازم نتیجه را به این دادسرا ارسال نمائید./. س

١-. نام نام خانوادگی: فرهوش رامشنی نام پدر: رستم شماره شناسنامه: [حذف شده]

٢- نام و نام خانوادگی: فرهنگ رامشنی نام پدر: رستم شماره شناسنامه: [حذف شده]

۳-نام و نام خانوادگی: فرهمند رامشنی نام پدر: رستم شماره شناسنامه: [حذف شده]

۴-نام و نام خانوادگی: رخشنده رامشنی نام پدر: رستم شماره شناسنامه: [حذف شده]

۵-نام و نام خانوادگی: روح انگیز رامشنی نام پدر: رستم شماره شناسنامه: [حذف شده]

۶-نام و نام خانوادگی: رواندخت رامشنی نام پدر: رستم شماره شناسنامه: [حذف شده]

 

معاون اقتصادی دادسرای انقلاب اسلامی تهران

مستقر در چهارراه شهید قدوسی

[مهر ناخوانا]

[امضا]

۸ آبان ١٣۶۳

[سه مهر رسمی با شماره و تاریخ]

[مهر]: اندیکس شد

[مهر]: رونوشت برابر با اصل است [امضا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

واحد اجرای احکام

اقدام مقتضی

[امضا]

۸ آبان ١٣۶۳

 

[مهر ناخوانا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]