[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

قوه قضائیه

[آرم]

دادگاه انقلاب اسلامی

 

اداره / دفتر

 

تاریخ ۲۵ اسفند ١٣٧٧

شماره ٣٣١ / ۴۹

پیوست [ناخوانا]

 

ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) شعبه استان گلستان

 

سلام علیکم:

عطف بنامه شماره ۱۶۵۸ /٢ /١٨٠ / ن مورخ ٢٨ بهمن ٧٧ مبنی بر تعیین تکلیف در خصوص دو قطعه زمین شهری و زراعی متعلق به محکوم علیه محمد علی پارسا، مراتب ذیل جهت رفع ابهام اعلام میگردد:

 ١-متبادر به ذهن از اراضی کشت موقت زمینهای کشاورزی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تا پایان ۵۹ بتصرف زارعین درآمده است و شمول آن به اراضی شهری که باصطلاح ارزش تجاری مسکونی دارند بسیار بعید بنظر میرسد.

٢- و علی فرض اینکه شامل اراضی شهری نیز بشود قطعاً شامل زمین مذکور نخواهد شد زیرا بر حسب تحقیقاتیکه توسط امور اراضی صورت گرفت ملک مذکور زارع و متصرف نداشته، و تا کنون مال‌الاجاره‌ای دریافت نشده است و هیئت واگذاری زمین نمی‌توانست در زمینهائیکه زارع و متصرف نداشته است دخالت کند.

٣- دولت را نمی‌توان زارع و متصرف تلقی کرد، انتقال ملک بنام دولت نیاز به قانون و حکم خاص دارد و معرفی دولت به دفاتر اسناد رسمی به‌منزله عدم اجرای قانون کشت موقت است و به همین دلیل علیرغم گذشت ٨ سال از صوتجلسه تشخیص کشت موقت، موفق به تنظیم سند مالکیت نشدند.

۴- و بنظر این دادگاه ششدانگه پلاک ۹۹۵ / ۳۵ [اصلی] و پلاک ۸۰۵ فرعی از ۳۵ اصلی بخش ٩ حوزه ثبتی گنبد ملکی محمدعلی و منوچهر پارسا فرزندان محمدولی مشمول حکم مصادره ۲۴۷۵۴-[تاریخ:] ٣٠ فروردین ٧١ شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران بوده و به لحاظ عدم شمول قانون کشت موقت باید به تملک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درآید.%

انصاری - رئیس دادگاه انقلاب اسلامی [ناخوانا] [گلستان ویژه] اصل [٩] قانون اساسی

[امضا روی مهر رسمی]

 

رونوشت:

١-مدیریت محترم امور اراضی گنبد جهت اطلاع

٢- اداره ثبت‌اسناد و املاک گنبد جهت اطلاع و صدور سند مالکیت بنام ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)

چاپ روزنامه رسمی کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]