[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت راه

 

آقای عطاءاله مشتعل اسکوئی

نامه مورخ ۱۹ خرداد ۴۴ شما ملاحظه شد بطوریکه از راه آهن دولتی ایران گزارش میدهند از تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۲ بنا به تقاضای شخصی بازنشسته شده‌اید و پیشنهاد برقراری حقوق بازنشستگی در باره شما طی شماره ۲۷۹۱۹/۲۵۰۳۱ - ۲۷ اسفند ۴۲ تهیه و به اداره کل بازنشستگی کشوری ارسال گردیده تعیین گواهی پیشنهاد مذکور از طرف آن اداره موکول به تائید احکام ترفیع و افزایش حقوق شما شده و تائید احکام مورد بحث هم به علت محظور موجود میسر نگردیده بنابر این مادام که شخصاً در مقام رفع محظور بر نیائید از طرف وزارت راه و راه‌آهن دولتی ایران اقدامی مقدور نمی‌باشد.

وزیر راه

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]