[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت راه

راه آهن دولتی ایران

 

اداره/ناحیه -----

شماره -----

تاریخ-----١٣

پیوست-----

 

۲۵/۱۱۵۴۶- [تاریخ:] ٧ اردیبهشت ۱۳۴۴

اداره کارگزینی راه آهن دولتی ایران

چون مذهب آقای عطاالله حقیقی کارمند بازنشسته (۳۰۵۵۵ دفتر کل) طبق نامه شماره ٢٨١٧٧ - ١٧ اسفند ٣٧

راه آهن دولتی ایران صادره بعنوان کمیسیون رسیدگی بشکایات وزارت راه بهائی میباشد لذا از تصدیق حکم شماره ۳۱۹۷۴-[تاریخ:] ٨ بهمن ۴۳ معذور میباشد. خواهشمند است نسبت بحکم مزبور و احکام قبلی تجدید نظر بعمل آورند.

 

از طرف مدیرکل بازنشستگی کشوری- مصطفی کاظمی

 

[مهر] ۱۶۶۲۳ [تاریخ:] ١٨ خرداد ۱۳۴۴

 

رونوشت جهت اطلاع به اداره حسابداری راه آهن فرستاده میشود خواهشمند است در موقع پرداخت حقوق بازنشستگان مراتب را بنامبرده بالا ابلاغ نمایند

از طرف رئیس اداره کارگزینی دکتر ملک جاه

[امضا]

 [مهر رسمی با شماره و تاریخ]

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

بخش بازنشستگی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]