[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت راه

راه آهن دولتی ایران

 

اداره/ناحیه -----

شماره ۷۶۱

تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۴۳

پیوست -----

 

محرمانه - مستقیم

 

اداره جریه و کارخانجات

آقای عطااله مشتعل اسکوئی کارمند بازنشسته آن اداره ضمن تقدیم دادخواست مورخ ۲۳ اردیبهشت ۴۳ مقام محترم وزارت راه تقاضای برقراری حقوق بازنشستگی خود را نموده بطوریکه ضمن نامه شماره ۱۱۲۹۴۵ – ۱۲ بهمن ۴۲ و ۳ – ۲۸ – ۲۴ فروردین ۴۳ از طریق اداره کارگزینی به آن اداره اطلاع داده شده است و پیشنهاد برقراری حقوق بازنشستگی در باره نامبرده تهیه و از طریق وزارت راه به اداره بازنشستگی کل کشور ارسال لکن اداره مذکور به استناد مدلول اصل اول قانون اساسی و بند ۴ از ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ و مواد یک تا پنج قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه ۱۳۰۶ گواهی پیشنهاد برقراری حقوق بازنشستگی در باره او خودداری نموده‌اند لذا مراتب جهت اطلاع و اعلام میگردد. –

راه آهن دولتی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]