[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور؛ شمارۀ: ۳۸۷۹۹/۱؛ تاریخ: ۱۰آبان ۱۳۳۱

 

وزارت کشور

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۲۱۳۸/ ن/۹۵۷۵/ م – ۲۱مهر ۱۳۳۱ جریان امر تلگرافی از شهربانی کرمان استیضاح، جواباً گزارش می‌دهد که پس از غائلهٴ ۱۷ مهر ماه رییس شهربانی کرمان شخصاً برای برقراری انتظامات و تحقیق در اطراف قضیّه به رفسنجان رفته، رییس شهربانی رفسنجان ضمن تحقیقات متعذّر است چون در موقع بروز حادثه خود و مأمورین در میان جمعیّت مشغول حفظ انتظامات بوده‌اند، فراموش کرده است که مراتب را بلافاصله به فرمانداری گزارش نماید. با این وضعیّت چون عدم توانایی افسر مذکور محرز بود، دستور تعویض او صادر و سروان نصرالله ابراهیمی به جای مشارٌالیه به رفسنجان منتقل گردیده است.

از طرف رییس شهربانی کلّ کشور، رفعت، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] به ادارۀ انتظامات ارسال شود. ۱۰آبان.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۰۷۰۲، تاریخ: ۱۱آبان ۱۳۳۱ ].

[حاشیهٴ ۳:] سابقه، ۱۳آبان

[حاشیهٴ ۴:] شمارۀ ۲۵۲۰/ م ن – ۱۳آبان ۱۳۳۱.

[حاشیهٴ ۵:] دایرهٴ امور شهربانی.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]