[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور؛ شمارۀ: ۴۱۱۲۷ – ۱۶۱۴۱؛ مورّخهٴ: ۲۹/۵/۲۳؛ رونوشت نامهٴ ستاد ارتش

وزارت کشور

عطف به نامهٴ شمارۀ ۳۳۵۲۵، مورّخهٴ ۲۸/۵/۲۳؛ در شاهرود بهتر است از قوای نظامی استفاده شود. برقراری حکومت نظامی با وضعیّت کنونی آن‌جا شاید صلاح نباشد. متمنّی است نظریّهٴ بعدی اعلام فرمایند تا اقدام شود.

رییس ستاد ارتش، سرلشکر رزم‌آرا

رونوشت برابر اصل است، [ امضاء ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]