[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]  

شیر و خورشید

وزارت کشور، فرمانداری شهرستان فریدن؛ شماره: ۴۰۲؛ مورّخه: ۱۹/۳/۴۱؛ محرمانه؛ رونوشت نامۀ پاسگاه ژاندارمری چادگان

 

به فرماندهی گروهان ژاندارمری داران

محترماً بازگشت به امریّۀ شمارۀ ۶۷۰ – ۹/۳/۴۱ معروض می‌دارد: به منظور تحقیق چگونگی در اطراف اعمال و رفتار مبلّغین بهائی به اسکندری وارد و جریان را از اهالی استعلام، عدّۀ زیادی مردم شکایت دارند که در ماه مبارک، دو نفر زن بهائی به نام همدم سبحانیان و یک نفر دیگر به اسکندری آمده و ظاهراً به عنوان معلّمه و در باطن مبلّغۀ مذهب بهائیّت هستند و با تشکیل محفل، تبلیغات خود را علنی ساخته، باعث تشنّج و اختلاف محلّ گردیده و در بعضی موارد به طور کنایه، نسبت به دین مقدّس اسلام اهانت می‌نمایند که بیم پیش‌آمد سویی را دارد.

لذا از بانو همدم سبحانیان بازجویی شده که برای چه منظوری در این محلّ آمده‌اید؟ اظهار داشته: مرا بر حسب تقاضای چند نفر بهائی اسکندری از محفل بهائیّت اصفهان به عنوان معلّمی به این محلّ فرستاده‌اند و حقوق خود را از محفل اصفهان دریافت می‌دارم و چند دختر و پسر بهائی را درس می‌دهم. علی‌هذا با تحقیقات محرمانه‌ای که در اطراف شده، از بدو ورود بانوی مذکور و مادرش به اسکندری، تبلیغات بهائیّت را با تشکیل محفل علنی ساخته و توسعه داده که عموم مردم مسلمان این آبادی را سخت عصبانی و ناراحت نموده است و در این ایّام که دهۀ عاشورا و مردم مشغول عزاداری هستند، اعمال چند نفر بهائی باعث تشنّج گردیده و بیم آن دارد اغتشاش ایجاد شود و نامۀ ارسالی از طرف حضرت آیت‌اللّه نجفی مقرون به صحّت بوده، استدعا دارد هر چه زودتر نسبت به اخراج زن مبلّغه و مادرش از محلّ، اوامری صادر و ابلاغ فرمایند تا مردم مسلمان با آسودگی خاطر بدون تشنّج در این ماه به عزاداری مشغول باشند. اینک رونوشت نامه و برگ استعلام و دو برگ بازجویی معموله را به پیوست تقدیم می‌دارد.

رئیس پاسگاه ژاندارمری چادگان، گروهبان بهزادی

رونوشت برابر اصل است، [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]