[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۸۵

تاریخ پنجم خردادماه ۱۳۴۵

پیوست -----

 

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان

دایره دادستانی

 

دادگاه محترم ثابت اداری اداره کل آموزش و پرورش خراسان

بموجب نامه شماره ۵۲۵۴/ م -۷ فروردین ۴۵ اداره کل کارگزینی وزارتی و نامه شماره ۱۴/ م- ۱۴ اردیبهشت ۴۵ اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد که ضمیمه شماره ۱۴۹/ م - ۲۸ اردیبهشت ۴۵ اداره کل آموزش و پرورش خراسان باینجانب ابلاغ گردیده و مراجعه بدفتر محرمانه اداره کل آموزش و پرورش خراسان و مشاهده پرسشنامه مربوط به آقای دکتر قدرت اله وثوق رئیس بهداری آموزشگاههای شهرستان بجنورد که خود را بهائی میداند و در پرسشنامه‌اش خود را پیرو مذهب بهائی معرفی کرده و به خط و امضاء خود به بهائی گری معترف و مقرّ است.

و ملاحظه نامه شماره ۴۹۱۰ / م-۲۳ اسفند ۴۴ اداره کل کارگزینی دفتر محرمانه وزارت آموزش و پرورش در مورد کارمندانی که متهم به مسلک بهائی می‌باشند از اینجهت که:

طبق بند ۴ ماده ۲ قانون استخدام کشوری کارمندان رسمی دولت بطور کلی و کارمندان آموزشی بالاخص باید واجد شرایط مخصوص باشند از جمله (عدم محکومیت بفساد عقیده، عدم معروفیت بفساد اخلاق و تجاهر بفسق) ماده ۸ قانون مذکور مقرر میدارد «اعمال نظریات سیاسی در امور اداری و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت و یا برعلیه حکومت ملی بکلی ممنوع و موجب انفصال است» و ماده ۷ نیز صراحت دارد:

«کسانیکه داخل خدمت رسمی میشوند باید بر طبق مراسم مذهبی قسم یاد کنند که بمملکت و ملت و اصول ملی خیانت ننمایند» و اصل اول متمّم قانون اساسی «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقّۀ جعفریه اثنی عشریه است» و بر طبق قوانین فوق که دستور نخست‌وزیری شماره ۷۶۸۲- ۲۴ تیر ۱۳۳۴ صادر و اضافه شده «مستخدمینی که متجاهر بفسق و یا متظاهر بادیانی هستند که در قانون اساسی شناخته نشده باید از خدمت دولت طرد شوند. اینک مستخدمینی را که در اقرار بدین بهائی مصرّ باشند از خدمت منفصل نمایند»

بنا بمراتب مذکور و بلحاظ اینکه امر تعلیم و تربیت نیز اهمیتی شایان دارد و افراد متدین و مسلمان باید در دستگاههای تعلیم و تربیتی باشند و آقای دکتر قدرت اله وثوق که جریان بهائی گری خود را در پرسشنامه‌اش اعلام داشته و بهائی بودن نامبرده مسلم است و فاقد وصف استخدامی و شرایط مزبور میباشد و بودن وی در مؤسسات فرهنگی موجب بدنامی معلمان و فرهنگیان و سبب خشم و بدبینی مردم و اجتماع بدستگاههای تربیتی است و ادامه خدمت نامبرده نه بصلاح وزارت آموزش و پرورش و نه بصلاح مؤسسه فرهنگی محل و نه بصلاح خود اوست لذا برابر مواد قانون فوق‌الذکر پیشنهاد می‌شود که آقای دکتر وثوق از خدمت منفصل گردد.

دادستان ثابت اداری اداره کل آموزش و پرورش خراسان حبیب اله حسینی

[امضا]

پنجم خردادماه ۱۳۴۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]