[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

[ناخوانا]

شماره: [۶۲ / ۵۱]

تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۳۶۴

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

 

ریاست محترم دانشگاه تبریز

پیرو شماره: ۶۴ / ۳۵۳ ک – [تاریخ:] ۲۰ مرداد  ١٣۶۴ و عطف به شماره:  ۴۹۵ /  م – [تاریخ:] ۱۱ شهریور ١٣۶۴ در مورد آقای: تورج میثاقی ممقانی فرزند: اله وردی شناسنامه شماره: [حذف شده]  صادره: [حذف شده]  دانشجوی رشته: داروسازی

نظر به اینکه حسب اعلام آن دانشگاه مشارالیه می‌تواند با انتخاب واحد درسی و ثبت‌نام در یک ترم  فارغ‌التحصیل شود. لذا برابر بخشنامه شماره م- ۲۶۵۳ / ۱- [تاریخ] ۱۶ اردیبهشت ١٣۶۳ شورایعالی قضائی از نامبرده طبق مقررات قانونی ثبت‌نام نموده ضمناً متذکر می‌گردد که هرگونه ترتیب اثر نسبت به امتحانات منوط به نظر این دادگاه خواهد بود از دادن هرگونه مدارکی بوی تا اظهارنظر نهائی و رسیدگی به پرونده امتناع گردد. نتیجه نهائی پس از وصول پرونده و رسیدگی‌های لازمه متعاقباً اعلام خواهد شد. پ

حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی ویژه دانشگاه‌ها

لواسانی

 

[اسم ناخوانا]

[امضا]

۳۰  شهریور ١٣۶۴

[مهر:] ارجاع گردید

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

آموزش کل – جهت اقدام [امضا]

[ناخوانا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

دبیرخانه دانشگاه تبریز

شماره: ۱۴۴۵۷

تاریخ: ۱ مهر ١٣۶۴

[مهر:] اندیکس شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]