[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی

دادسرای انقلاب اسلامی تبریز

تلفن ۵۱ -۳۸۷۵۰

جنب بازداشتگاه تبریز

 

شماره ۴ /۶۱ /۱۶۴

تاریخ ۱۵ تیر ١٣٦١

پیوست

 

شرکت دارو پخش شعبه تبریز- آقای دکتر ذیبخش

طبق مذاکره تلفنی با آقای دکتر [ناخوانا] در تهران آقای عنایت الله عزیزی مقداری شیر خشک وارد نموده است چون نامبرده بهائی میباشد مقتضی است عین حکم را بتهران جهت توقیف پول شیرخشک های مشارالیه را تا اطلاع ثانوی ارسال دارید.%

نماینده دادستانی کل انقلاب کل کارخانجات ادارات و کارخانجات استان آذربایجان شرقی

[مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]