[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی گرگان

تاریخ ۲۵ آبان ۶۲

شماره ۱۴۴۱۶

 

بسمه تعالی

به: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرگان – ا – ط

موضوع: اموال فرقه ضاله بهائیت

عطف به شماره ۴۹۷-٢٠-٢٣ /-٣ مورخ ٢١ آبان ۶۲ حسب اظهارنظر حاکم شرع محترم دادگاه انقلاب اسلامی گرگان توقیف اموال اعضای [ناخوانا] که وابستگی آنان به بیت العدل و اسرائیل محرز است بلامانع است مقتضی است لوازم احتکاری کتب مکشوفه ضمن تهیه صورتمجلس باین دادسرا تحویل گردد% ز

علی‌اکبر عرب

دادستانی انقلاب اسلامی گرگان

[امضا روی مهر رسمی]

[مهر:] اندیکس شد

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]