[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی گرگان

 

تاریخ ۲۵ آبان ۶۲

شماره ۱۴۴۱۶

پیوست -----

 

به: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرگان – ا – ط

موضوع: اموال فرقه ضاله بهائیت

عطف به شماره ۴۹۷ – ۲۰ – ۲۳ / ۳ مورخ ۲۱ آبان ۶۲ حسب اظهارنظر حاکم شرع محترم دادگاه انقلاب اسلامی گرگان توقیف اموال اعضای محفل که وابستگی آن‌ها به بیت‌العدل و اسرائیل محرز است بلامانع است مقتضی است لوازم احتکاری کتب مکشوفه ضمن تهیه صورت‌مجلس به این دادسرا تحویل گردد% ز

از طرف علی‌اکبر عرب

دادستان دادسرای انقلاب اسلامی گرگان

[امضا روی مهر رسمی]

[مهر:] اندیکس شد]

[مهر اداری]

ورود به دفتر دبیرخانه سپاه پاسداران گرگان

شماره ثبت [ناخوانا]

اقدام کننده اطلاعات

تاریخ ورود ۲۵ آبان ۶۲

سابقه -----

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]