[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ٨-٢٩٩

تاریخ ۲۹ دی ۱۳۶۱

پیوست [ناخوانا]

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت دادگستری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره ثبت منطقه (۷) فارس و بنادر و جزایر خلیج فارس

[ناخوانا]

[ناخوانا]

 

بسمه تعالی

میزان اسلام و پیاده کردن احکام قرآن است (امام خمینی)

دادیار محترم شعبه ۵ دادسرای انقلاب اسلامی شیراز

عطف بنامه شماره ۷۴/ ۱۱۰/ ۶۱ ۲۸ دی ۶۱ ششدانگ پلاک [حذف شده] واقع در بخش سه که اسناد مالکیت آن در صفحه ٢٨٠ دفتر جلد ۵۹ بنام آقای اله مراد روحی زادگان جهرمی و بانو علیا مصلی نژاد ثبت است در دفتر املاک بازداشتی ذیل شماره ۱۴۶۵۱ بازداشت گردید مراتب در ستون ملاحظات اسناد مالکیت مربوط اخبار و ضمن کپی گزارش ارزیاب این اداره بپیوست ایفاد میگردد. ص

محیی

رئیس ثبت استان شیراز

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]