[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ ادارۀ سیاسی و گذرنامه؛ شمارۀ:  ۵۱۱۴۷ / ۶۶۴۲؛ تاریخ: ۱  آبان ۲۳

 

آقای یمین اسفندیاری، نماینده محترم مجلس شورای ملّی

با تأیید وصول نامهٴ شمارۀ ۶۴۹ – ۲۵  مهر ۲۳ راجع به اختلافات مذهبی و مسلکی در مازندران اشعار می‌دارد که به منظور جلوگیری از اختلال و سوء جریانات، تعلیمات لازم به استانداری دوّم داده می‌شود. ولی چون نقاطی که اختلافات مزبور شیوع دارد ذکر نشده است، تمنّا دارم اطّلاعات بیشتری مرقوم فرمایند که در انجام منظور تسهیل شود.

مدیر کلّ وزارت کشور، [امضاء]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]