شمارۀ: ق/ ۱۱۰۸/۷۷۸/۱۰۰/۹۰۵۳؛ مورّخ: یکم دسامبر ۱۹۴۳ [ مطابق با ۱۰/۹/۱۳۲۲ ]؛ ترجمهٴ یادداشت وزارت خارجهٴ عراق

 

وزارت خارجه تعارفات خود را به سفارت شاهنشاهی ایران در بغداد تقدیم و در پاسخ یادداشت شمارۀ ۲۴۵۲ مورّخ ۳ اکتبر ۱۹۴۳  سفارت، توقیراً اشعار می‌دارد که ادارات وابسته عراقی پس از مطالعه در موضوع اشخاصی که در یادداشت بالای سفارت نام‌برده شده‌اند، معلوم شد که این اشخاص به منظور دیگری سوای زیارت که در موقع تحصیل روادید تصریح نموده و بنگاه‌های عراق را در ایران به اشتباه انداخته‌اند، وارد عراق شده‌اند. همچنان که مدّت‌ها بیشتر از اوقات معیّنه زیارت در عراق توقّف نموده و در انحای مختلفه کشور عراق شروع به تأسیس روابط بازرگانی نموده‌اند. مأمورین مربوطه عراق نظر به روابط نیکو و دوستانه موجوده بین دو کشور با این اشخاص به خوبی رفتار کرده‌اند و چون ثابت شده است که ورود اینان به عراق به قصدی غیر از زیارت بوده که در ابتدا موقع درخواست روادید ورود به عراق تصریح نموده‌اند و به علاوه گزارش‌هایی از مقامات مربوطه رسیده دایر بر اقدام این اشخاص به کارهایی که با شرایط بقای آنها در کشور منافات دارد و برای مصلحت عمومی مضرّ است. لذا مقامات مربوطه خود را ناچار دیده‌اند که اختیارات قانونی خود را به کار بندند و کسانی را که مدّت اقامت آنها خاتمه می‌یابد، ملزم به ترک خاک عراق و تصفیهٴ کارهای بازرگانی خود و یا تعیین وکیلی از طرف خود بنمایند. موقع را برای ...[۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

٢- در نسخهٴ اصل مطلب به همین شکل و با نقطه‌چین خاتمه پیدا کرده است.