[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شهرداری محترم شیراز

 

عطف بنامه شماره ۲۹۲۳۵ مورخ ۵ اسفند ۵۳ موضوع املاکی که در مسیر میدان و معابر مجاور مسجد نو قرار میگیرد و اشتباهاً اخطار آن باینجانب از جهت ملک پلاک ۲۵۲۱ و ۲۵۲۳ و ۲۵۲۴ صادر شده محترماً باستحضار میرساند:

بر طبق نقشه مصوبه و طرح شده وسیله مهندس مشاور پلاکهای مذکور خارج از محدوده میدان و معابر قرار گرفته و صدور نامه مذکور مبنی براشتباه است.

خواهشمند است با مراجعه بدفتر محترم مهندس مشاور که نقشه میدان را طرح فرموده‌اند و در تهیه طرح مذکور با رعایت اصول شهرداری و توجه ببافت ساختمانها و معابر منطقه ترسیم شده و پلاکهای مذکور را شامل نمیباشد رفع اشتباه بفرمائید.

بنابراین موضوع اعتراض بقیمت کسبه مدت دو ماه مهلت فرموده‌اند با تقدیم این عریضه منتفی است زیرا اصولاً پلاکهای مذکور در مسیر واقع نمیشود و صدور نامه مبنی بر اشتباه است. ولی قیمتهای مندرج در صورت ارزیابی و نامه مذکور عادلانه نیست زیرا ارزش املاکی که در مسیر میدان واقع میشود با توجه بوضع ساختمانها و ارزش آنها بیشتر از قیمتی است که در صورت ارزیابی درج فرموده‌اند.

از طرف

با تقدیم احترامات – سید محمد افنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]