[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[قسمت بالای سند ناخوانا]

 

توضیح سند

پیرو نامه شماره ۲۰۱۷۱ / ۲۰ هـ ۱۲- [تاریخ:] ۱۷ فروردین ۳۶ سازمان اطلاعات و امنیت تهران، خواهشمند است دستور فرمائید از هر‌گونه اقدام و نظراتیکه نسبت به اعضاء پنج نفر یاد شدگان در نامه پیروی مذکور به عمل خواهند آورد این واحد را نیز آگاه سازند. ضمناً چون تجمع نامبردگان جنبه ضدیت با مسلک بهائی را دارد و برابر اطلاع حاج شیخ محمود ذاکر زاده (تولائی) معروف به حلبی از گردانندگان این جلسه با بخش ۲۱ سازمان اطلاعات و امنیت تهران همکاری‌هایی دارد، اصلح است هر‌گونه اطلاعی در مورد جلسه متشکله را قبل از احضار بقیه از مشارالیه استفسار نمائید.ح

رئیس واحد اطلاعاتی کمیته مشترک ضد خرابکاری – ناصری

۲۳ فروردین ۳۶

 

 

رابطه رهبران انجمن حجتیه با ساواک

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]